Cho các phát biểu sau: (1) Xenlulozo là chất rắn dạng sợi, màu trắng, tan trong nước Svayde (2) Ở điều kiện thường, etyl axetat là chất lỏng, tan vô hạn trong nước. (3) Gly- Val và Gly - Ala-Gly đều có phản ứng màu biure. (4) Ancol etylic có nhiệt độ sôi cao hơn axit fomic (5) Dung dịch saccarozo hòa tan Cu(OH)2 cho dung dịch màu tím Có bao nhiêu phát biểu đúng?


Câu 60965 Vận dụng

Cho các phát biểu sau:

(1) Xenlulozo là chất rắn dạng sợi, màu trắng, tan trong nước Svayde

(2) Ở điều kiện thường, etyl axetat là chất lỏng, tan vô hạn trong nước.

(3) Gly- Val và Gly - Ala-Gly đều có phản ứng màu biure.

(4) Ancol etylic có nhiệt độ sôi cao hơn axit fomic

(5) Dung dịch saccarozo hòa tan Cu(OH)2 cho dung dịch màu tím

Có bao nhiêu phát biểu đúng?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lại lý thuyết về este, cacbohidrat, ancol và peptit

Xem lời giải

...