Cho các chất m- HOC6H4OH, p-CH3COOC6H4OH, CH3CH2COOH, (CH3NH3)2CO3, o-CH3C6H4OH, CH2(Cl)COOC2H5, HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH, ClH3N-CH(CH3)COOH. Số chất phản ứng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol 1:2 là


Câu 60972 Thông hiểu

Cho các chất m- HOC6H4OH, p-CH3COOC6H4OH, CH3CH2COOH, (CH3NH3)2CO3, o-CH3C6H4OH, CH2(Cl)COOC2H5, HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH, ClH3N-CH(CH3)COOH. Số chất phản ứng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol 1:2 là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Các trung tâm phản ứng được với NaOH: este (-COO); axit (-COOH); dẫn xuất halogen; -OH đính vòng của benzen; muối amin hoặc NH3

Các chất tác dụng được với dd NaOH theo tỉ lệ 1: 2

+ Có 2 trung tâm tham gia phản ứng với NaOH hoặc este của phenol có dạng RCOOC6H4R'

Xem lời giải

...