X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong số các chất sau: NH3, C6H5NH2, CH3NH2, CH2(NH2)COOH. Biết X, Z là chất khí ở điều kiện thường, lực bazo của X mạnh hơn Z Y, T không làm đổi màu quỳ tím, T phản ứng được với ancol Phát biểu nào sau đây đúng?


Câu 60978 Vận dụng

X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong số các chất sau: NH3, C6H5NH2, CH3NH2, CH2(NH2)COOH. Biết

X, Z là chất khí ở điều kiện thường, lực bazo của X mạnh hơn Z Y, T không làm đổi màu quỳ tím, T phản ứng được với ancol

Phát biểu nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

X, Z ở thể khí ở điều kiện thường lực bazo của X mạnh hơn Z  => X CH3NH2 còn Z là NH­3

T không làm đổi màu quỳ tím và có phản ứng với ancol → T là CH2(NH2)COOH.

Từ đó chọn được nhận định đúng hay sai

Xem lời giải

...