Phát biểu nào sau đây là đúng ?


Câu 610 Thông hiểu

Phát biểu nào sau đây là đúng ?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...