Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm glyxin, anlanin, amoni acrylat và etylamin bằng lượng oxi vừa đủ. Sản phẩm cháy hấp thụ vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 41,37 gam kết tủa, khối lượng dung dịch Ba(OH)2 giảm 26,82 gam và 1,008 lít khí (đktc) không bị hấp thụ. Giá trị của m là


Câu 61066 Vận dụng

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm glyxin, anlanin, amoni acrylat và etylamin bằng lượng oxi vừa đủ. Sản phẩm cháy hấp thụ vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 41,37 gam kết tủa, khối lượng dung dịch Ba(OH)2 giảm 26,82 gam và 1,008 lít khí (đktc) không bị hấp thụ. Giá trị của m là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Glyxin: C2H5NO2 (H2N-CH2-COOH)

Alanin: C3H7NO2 (H2N-CH(CH3)-COOH)

Amoni acrylat: C3H7NO2 (CH2=CH-COONH4)

Etylamin: C2H7N (C2H5NH2)

Do Alanin và Amoni acrylat có cùng công thức phân tử nên ta coi hỗn hợp ban đầu gồm:

C2H5NO2 (x mol)

C3H7NO2 (y mol)

C2H7N (z mol)

Áp dụng bảo toàn nguyên tố C, H, N để lập hệ 3 phương trình và giải.

Xem lời giải

...