Cho các chất sau: etyl fomat, anilin, glucozo, Gly – Ala. Số chất bị thủy phân trong môi trường kiềm là:


Câu 61090 Thông hiểu

Cho các chất sau: etyl fomat, anilin, glucozo, Gly – Ala. Số chất bị thủy phân trong môi trường kiềm là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Các chất thủy phân trong môi trường kiềm là: este, peptit, axit, phenol

Xem lời giải

...