Khi thủy phân tinh bột thu được sản phẩm cuối cùng là


Câu 61199 Nhận biết

Khi thủy phân tinh bột thu được sản phẩm cuối cùng là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lại TCHH của tinh bột    

Xem lời giải

...