Phương trình :  6nCO2 + 5nH2O ->[(clorophin)]((as))(C6H10O5)n + 6nO2, là phản ứng hoá học chính của quá trình nào sau đây ? 


Câu 612 Nhận biết

Phương trình :  6nCO2 + 5nH2O $\xrightarrow[\text{clorophin}]{\text{as}}$(C6H10O5)n + 6nO2, là phản ứng hoá học chính của quá trình nào sau đây ? 


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...