Một số loại khẩu trang y tế chứa hoạt chất bột màu đen có khả năng lọc không khí. Chất đó là


Câu 61203 Thông hiểu

Một số loại khẩu trang y tế chứa hoạt chất bột màu đen có khả năng lọc không khí. Chất đó là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức ứng dụng của cacbon

Xem lời giải

...