Cho sơ đồ chuyển hóa Glucozo → X → Y → CH3COOH. Hai chất X, Y là


Câu 61218 Vận dụng

Cho sơ đồ chuyển hóa Glucozo → X → Y → CH3COOH. Hai chất X, Y là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lại bài glucozo

Viết PTHH

Xem lời giải

...