Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 (loãng, dư), thu được dung dịch X. Cho dãy gồm các chất: Fe, KNO3, KMnO4, BaCl2, NaOH, Cu. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch X là


Câu 61358 Thông hiểu

Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 (loãng, dư), thu được dung dịch X. Cho dãy gồm các chất: Fe, KNO3, KMnO4, BaCl2, NaOH, Cu. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch X


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dung dịch X thu được có chứa: Fe2+, Fe3+, SO42- ; H+. Từ đó chọn được các chất có phản ứng với dd X

Xem lời giải

...