Kim loại nhôm không tan được trong dung dịch nào sau đây?


Câu 61537 Nhận biết

Kim loại nhôm không tan được trong dung dịch nào sau đây?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...