Cho các chất sau: đimetylamin, axit glutamic, phenyl amoni clorua, natri axetat. Số chất phản ứng được với dung dịch HCl là


Câu 61547 Thông hiểu

Cho các chất sau: đimetylamin, axit glutamic, phenyl amoni clorua, natri axetat. Số chất phản ứng được với dung dịch HCl là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Các chất phản ứng được với dd HCl: amin, aminoaxit, muối amoni

Xem lời giải

...