Hai chất P, Q có công thức phân tử lần lượt là C3H12N2O3 và C2H7NO3. Khi cho P,Q phản ứng với dung dịch HCl cùng tạo ra khí Z; còn với dung dich NaOH cùng cho khí Y. Nhận xét nào sau đây đúng


Câu 61557 Vận dụng

Hai chất P, Q có công thức phân tử lần lượt là C3H12N2O3 và C2H7NO3. Khi cho P,Q phản ứng với dung dịch HCl cùng tạo ra khí Z; còn với dung dich NaOH cùng cho khí Y. Nhận xét nào sau đây đúng


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Với công thức phân tử có dạng: CnH2n+6N2O3 => suy luận ngay là muối của amin và axit H2CO3

Với công thức phân tử có dạng CnH2n+3NO3 => suy luận là muối của amin với axit H2CO3 hoặc HNO3

Xem lời giải

...