Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử C9H8O4 thỏa mãn các phương trình hóa học sau: (1) A + 3NaOH (->(((t^0))) ) 2X + Y + H2O (2) 2X + H2SO4 (->(((t^0))) ) Na2SO4 + 2Z (3) Z + 2AgNO3 + 4NH3 + H2O (->(()) )T + 2Ag + 2NH4NO3 Nhận xét nào sau đây đúng


Câu 61564 Vận dụng

Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử C9H8O4 thỏa mãn các phương trình hóa học sau:

(1) A + 3NaOH \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) 2X + Y + H2O

(2) 2X + H2SO4 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) Na2SO4 + 2Z

(3) Z + 2AgNO3 + 4NH3 + H2O \(\xrightarrow{{}}\)T + 2Ag + 2NH4NO3

Nhận xét nào sau đây đúng


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Suy luận A phải là este 2 chức và có 3 trung tâm phản ứng với NaOH => có nhóm -OH đính vào phenol

Suy luận được Z phải là HCOOH

Từ đó tìm đc CTCT của A

Xem lời giải

...