Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X cần dùng 1,61 mol O2, thu được 1,14 mol CO2 và 1,06 mol H2O. Cho 26,58 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì khối lượng muối tạo thành là


Câu 61565 Vận dụng

Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X cần dùng 1,61 mol O2, thu được 1,14 mol CO2 và 1,06 mol H2O. Cho 26,58 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì khối lượng muối tạo thành là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Bảo toàn nguyên tố O ta có: nO(X) = 2nCO2 + nH2O – 2nO2 → nCOOH(X) 

Bảo toàn khối lượng ta có

m + mO2 = mCO2 + mH2O → m

Tính tỉ lệ suy ra số mol COOH trong 26,58 gam X => nNaOH và n glixerol

Bảo toàn khối lượng: m muối = mX + mNaOH – mC3H5(OH)3

Xem lời giải

...