Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp các este no, đơn chức, mạch hở. Sản phẩm cháy được dẫn vào bình đựng nước vôi trong, thấy khối lượng bình tăng 6,2 gam. Số mol CO2 và H2O sinh ra lần lượt là


Câu 617 Vận dụng

Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp các este no, đơn chức, mạch hở. Sản phẩm cháy được dẫn vào bình đựng nước vôi trong, thấy khối lượng bình tăng 6,2 gam. Số mol CO2 và H2O sinh ra lần lượt là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Đốt cháy este no, đơn chức: \({n_{C{O_2}}} = {\text{ }}{n_{{H_2}O}}\)

\({m_ \uparrow } = {m_{C{O_2}}} + {m_{{H_2}O}}\)

Xem lời giải

...