Phát biểu nào sau đây là đúng?


Câu 61766 Thông hiểu

Phát biểu nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lại TCHH của glucozo, saccarozo, tinh bột

Xem lời giải

...