Thành phần chính của quặng boxit là  


Câu 61773 Nhận biết

Thành phần chính của quặng boxit là  


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lại CTHH của các chất trong quặng

Xem lời giải

...