Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp các este no, đơn chức, mạch hở. Sản phẩm cháy được dẫn vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy khối lượng bình tăng 12,4 gam. Khối lượng kết tủa tạo ra tương ứng là


Câu 618 Vận dụng

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp các este no, đơn chức, mạch hở. Sản phẩm cháy được dẫn vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy khối lượng bình tăng 12,4 gam. Khối lượng kết tủa tạo ra tương ứng là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Tính số mol CO2

Đốt cháy este no đơn chức mạch hở luôn cho \({n_{C{O_2}}} = {\text{ }}{n_{{H_2}O}}\)

\({m_ \uparrow } = {m_{C{O_2}}} + {m_{{H_2}O}} =  > {n_{C{O_2}}}\)

- Tính khối lượng kết tủa

\({n_{C{O_2}}} = {n_{CaC{O_3}}} =  > m \downarrow \)

Xem lời giải

...