Cho các chất sau: phenol, anilin, buta-1,3-đien, metyl acrylat, toluen, stiren, axit metarylic. Số chất tác dụng được với nước brom ở điều kiện thường là


Câu 61867 Nhận biết

Cho các chất sau: phenol, anilin, buta-1,3-đien, metyl acrylat, toluen, stiren, axit metarylic. Số chất tác dụng được với nước brom ở điều kiện thường là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Chất tác dụng với nước brom ở điều kiện thường là phenol, anilin và các chất chứa liên kết bội

Xem lời giải

...