Hỗn hợp X có công thức C12H14O4 . Từ X thực hiện các phản ững sau (a) X + 2NaOH → X1 + 2X2                                        (b) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4 (c) nX3 + nX4 → poli(etylen terephtalat) +2nH2O       (d) X2 + X3 → X5 + H2O Có các phát biểu sau (1) Khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol X1 cho 7 mol CO2 (2) Các chất X1,X2,X3 đều tác dụng với Na (3) Phân tử khối của X5 bằng 222 (4) Các chất X3 và X4 đều là hợp chất đa chức (5) Phản ứng (c) thuộc loại phản ứng trùng hợp (6) Phân tử X5 có 3 liên kết ∏ Số phát biểu đúng là                


Câu 62006 Vận dụng

Hỗn hợp X có công thức C12H14O4 . Từ X thực hiện các phản ững sau

(a) X + 2NaOH → X1 + 2X2                                       

(b) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4

(c) nX3 + nX4 → poli(etylen terephtalat) +2nH2O      

(d) X2 + X3 → X5 + H2O

Có các phát biểu sau

(1) Khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol X1 cho 7 mol CO2

(2) Các chất X1,X2,X3 đều tác dụng với Na

(3) Phân tử khối của X5 bằng 222

(4) Các chất X3 và X4 đều là hợp chất đa chức

(5) Phản ứng (c) thuộc loại phản ứng trùng hợp

(6) Phân tử X5 có 3 liên kết ∏

Số phát biểu đúng là                


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Suy luận theo trình tự:

Từ (b) suy ra X3 là axit, X1 là muối của Na

Từ (c) suy ra X3 là axit terephtalic C6H4(COOH)2

X4 là etylen glicol C2H4(OH)2

sau đó suy ngược lại phương trình a để tìm được CTCT của X, X2

Từ (d) suy ra được CTCT của X5

Xem lời giải

...