Kali nitrat được dùng làm phân bón và chế tạo thuốc nổ. Công thức của kali nitrat là?


Câu 62102 Nhận biết

Kali nitrat được dùng làm phân bón và chế tạo thuốc nổ. Công thức của kali nitrat là?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...