Hỗn hợp X gồm các triglixerit trong phân tử đều chứa axit stearic, axit oleic, axit linoleic. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần a mol O2 thu được 0,285 mol CO2. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH vừa đủ được m1 gam muối. Giá trị a và m1 lần lượt là


Câu 62120 Vận dụng

Hỗn hợp X gồm các triglixerit trong phân tử đều chứa axit stearic, axit oleic, axit linoleic. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần a mol O2 thu được 0,285 mol CO2. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH vừa đủ được m1 gam muối. Giá trị a và m1 lần lượt là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

X có CTPT chung là C57H104O6

Tìm được → nX = nCO2/57 =?

Tìm được nH2O = = 104/2. nX =?

BTNT "O": 6nX + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O → nO2 = ?

Muối thu được gồm: C17H35COONa; C17H33COONa ; C17H31COONa: số mol mỗi chất bằng mol X → m1 = ?

Xem lời giải

...