Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng phản ứng khi làm thí nghiệm với các chất sau ở dạng dung dịch nước: X, Y, Z và T Các chất X, Y, Z, T lần lượt là


Câu 62121 Vận dụng

Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng phản ứng khi làm thí nghiệm với các chất sau ở dạng dung dịch nước: X, Y, Z và T

Các chất X, Y, Z, T lần lượt là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Suy luận như sau:

X tạo kết tủa với dd Br2 → X có thể là phenol hoặc anilin

Y có kết tủa với dd AgNO3/NH3 → Y là anđehit

Z có tạo kết tủa màu xanh lam với dd Cu(OH)2 → trong phân tử Z phải chứa nhiều nhóm -OH kề nhau

Kết hợp đáp án đề cho suy ra X, Y, Z, T thỏa mãn

Xem lời giải

...