Cho các chất : C2H5OH, CH3COOH, C2H2 , C2H4. Có bao nhiêu chất sinh ra từ CH3CHO bằng một phản ứng


Câu 62132 Nhận biết

Cho các chất : C2H5OH, CH3COOH, C2H2 , C2H4. Có bao nhiêu chất sinh ra từ CH3CHO bằng một phản ứng


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lại tính chất hóa học của CH3CHO trong sgk hóa 11 – trang 200

Xem lời giải

...