Trong phòng thí nghiệm, có thể chứng minh khả năng hòa tan rất tốt trong nước của một số chất khí theo hình vẽ: Thí nghiệm trên được sử dụng với các khí nào sau đây


Câu 62135 Thông hiểu

Trong phòng thí nghiệm, có thể chứng minh khả năng hòa tan rất tốt trong nước của một số chất khí theo hình vẽ:

Thí nghiệm trên được sử dụng với các khí nào sau đây


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Theo hình vẽ thì khí này tan tốt trong nước

Xem lại tính tan của các khí CO2, Cl2, SO2,N2,O2,H2,HCl và NH3

Xem lời giải

...