Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch nước brom ở điều kiện thường ?


Câu 62142 Nhận biết

Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch nước brom ở điều kiện thường ?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Những chất có liên kết bội hoặc có nhóm chức như andehit thì tác dụng với dung dịch nước brom ở điều kiện thường

Xem lời giải

...