Khi làm bay hơi 8,14 gam một este đơn chức X thu được một thể tích đúng bằng 3,52 gam O2 đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Công thức phân tử của X là


Câu 62149 Vận dụng

Khi làm bay hơi 8,14 gam một este đơn chức X thu được một thể tích đúng bằng 3,52 gam O2 đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Công thức phân tử của X là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

nX = nO2 = 0,11 mol → MX = 8,14 : 0,11 = 74

→ Este đơn chức X có công thức dạng CxHyO2 → 12x + y + 32 =74

=> biện luận giá trị x, y thỏa mãn

Xem lời giải

...