Cho 0,1 mol FeCl3 phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Câu 62150 Vận dụng

Cho 0,1 mol FeCl3 phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Tính theo PTHH: FeCl3  + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3AgCl↓

Xem lời giải

...