Dung dịch nào sau đây có pH < 7


Câu 62166 Thông hiểu

Dung dịch nào sau đây có pH < 7


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dung dịch axit có pH < 7. Dung dịch có tính bazo có pH > 7 và dung dịch trung tính có pH = 7

Xem lời giải

...