Hãy cho biết phản ứng nào dưới đây là một trong những phản ứng của quá trình luyện thép


Câu 62173 Nhận biết

Hãy cho biết phản ứng nào dưới đây là một trong những phản ứng của quá trình luyện thép


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lại phản ứng luyện thép SGK hóa 12

Xem lời giải

...