Cho 46,6 gam hỗn hợp X gồm Na, K, Ba và Al2O3 ( trong đó oxi chiếm 30,9% về khối lượng) hòa tan hết trong nước thu được dung dịch Y và 8,96 lít H2 ( đktc). Cho 3,1 lít dung dịch HCl 0,5M vào dung dịch Y thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Câu 62188 Vận dụng

Cho 46,6 gam hỗn hợp X gồm Na, K, Ba và Al2O3 ( trong đó oxi chiếm 30,9% về khối lượng) hòa tan hết trong nước thu được dung dịch Y và 8,96 lít H2 ( đktc). Cho 3,1 lít dung dịch HCl 0,5M vào dung dịch Y thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

mO(X) = 46,6 . 0,309 = 14,4 gam nên nO = ?

→ \({n_{A{l_2}{O_3}}} = ?\) mol

X có nNa = x; nK  = y; nBa = z mol

X + H2O có : Na → Na+ +1e                   K → K+ +1e

                       Ba → Ba2+ + 2e                 2H+1 +2e → H2

Bảo toàn e có → x  + y + 2z → nOH-

                                    2OH- + Al2O3  → 2AlO2- + H2O

→ Sau phản ứng có X có : OH- : ? mol và AlO2- : ? mol, Ba2+, Na+, K+

Xem lời giải

...