Đốt cháy hoàn toàn 10,58 gam hỗn hợp X chứa ba este đều đơn chức, mạch hở bằng lượng oxi vừa đủ, thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc). Mặt khác, hiđro hóa hoàn toàn 10,58 gam X cần dùng 0,07 mol H2 (xúc tác, to) thu được hỗn hợp Y. Đun nóng toàn bộ Y với 250 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được một ancol Z duy nhất và m gam rắn khan. Giá trị của m là


Câu 622 Vận dụng cao

Đốt cháy hoàn toàn 10,58 gam hỗn hợp X chứa ba este đều đơn chức, mạch hở bằng lượng oxi vừa đủ, thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc). Mặt khác, hiđro hóa hoàn toàn 10,58 gam X cần dùng 0,07 mol H2 (xúc tác, to) thu được hỗn hợp Y. Đun nóng toàn bộ Y với 250 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được một ancol Z duy nhất và m gam rắn khan. Giá trị của m là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Tính \(\overline n \)

\({m_Y} = {\text{ }}{m_X} + {\text{ }}{m_{{H_2}}}\)

Đốt Y:\({C_{\overline n }}{H_{2\overline n }}{O_2} + {O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}{\text{ }}\overline n C{O_2}{\text{ }} + {\text{ }}\overline n {H_2}O\)

\({n_{C{O_2}(đốt\,X)}} = {n_{C{O_2}(đốt\,Y)}}\)=>\(\overline n \)

- Xác định ancol Z

\(\overline n \)=> este trong Y

Đun Y với NaOH thu được 1 ancol duy nhất => ancol Z

- Tính mrắn

BTKL: m rắn = \({m_Y} + {\text{ }}{m_{NaOH}} - {\text{ }}{m_{C{H_3}}}_{OH}\)

Xem lời giải

...