Chất tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất có màu tím là


Câu 62203 Nhận biết

Chất tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất có màu tím là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Peptit tác dụng với Cu(OH)2 có phản ứng màu biure từ chất là 2 liên kết peptit trở lên

Xem lời giải

...