Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat : (a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, ít tan trong nước (b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit (c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hoàn tan Cu(OH)2 tạo thành phức màu xanh lam (d) Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất (e) Khi đun nóng glucozơ( hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 trongNH3 thu được Ag (g) Glucozơ và fructozơ đều tác dụng với H2( xúc tác Ni, nhiệt độ) tạo thành sobitol (h) Tinh bột và xenlulozơ là các chất đồng phân Số phát biểu đúng là


Câu 62220 Thông hiểu

Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat :

(a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, ít tan trong nước

(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit

(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hoàn tan Cu(OH)2 tạo thành phức màu xanh lam

(d) Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất

(e) Khi đun nóng glucozơ( hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 trongNH3 thu được Ag

(g) Glucozơ và fructozơ đều tác dụng với H2( xúc tác Ni, nhiệt độ) tạo thành sobitol

(h) Tinh bột và xenlulozơ là các chất đồng phân

Số phát biểu đúng là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lại glucozo, fructozo, tinh bột và saccarozo sgk hóa 12

Xem lời giải

...