Polime nào sau đây thuộc polime bán tổng hợp?


Câu 62242 Thông hiểu

Polime nào sau đây thuộc polime bán tổng hợp?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Có 3 loại tơ:

+ tơ thiên nhiên: 100% từ thiên nhiên

+ tơ tổng hợp: 100% do con người tổng hợp

+ tơ bán tổng hợp: 1 phần từ thiên nhiên, 1 phần do con người tạo ra.

Xem lời giải

...