Cho sơ đồ phản ứng : Thuốc súng không khói  <=ftarrow X -> Y -> Sobitol Tên gọi X, Y lần lượt là


Câu 623 Vận dụng

Cho sơ đồ phản ứng : Thuốc súng không khói  $\leftarrow $ X $\to $ Y $\to $ Sobitol

Tên gọi X, Y lần lượt là


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...