Polime được sử dụng để sản xuất


Câu 62330 Nhận biết

Polime được sử dụng để sản xuất


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lại ứng dụng của polime trong sgk hóa 12 – trang 64

Xem lời giải

...