Phát biểu nào sau đây là sai?


Câu 62379 Thông hiểu

Phát biểu nào sau đây là sai?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức về tinh bột, xenlulozo và protein sgk hóa 12

Xem lời giải

...