Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X cần 1,61 mol O2, sinh ra 1,14 mol CO2 và 1,06 mol H2O. Cho 7,088 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì khối lượng muối tạo thành là


Câu 62409 Vận dụng

Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X cần 1,61 mol O2, sinh ra 1,14 mol CO2 và 1,06 mol H2O. Cho 7,088 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì khối lượng muối tạo thành là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

*Phản ứng đốt cháy m gam X:

BTNT “O”: nO(X) = 2nCO2 + nH2O – 2nO2

=> nX = nO(X) : 6

mX = mCO2 + mH2O – mO2

Tỉ lệ: mX = ?  gam X tương ứng với nX = ? mol

=>     7,088  gam                                    ? mol

=> nNaOH = 3nX; nglixerol = nX

BTKL: m muối = mX + mNaOH – m glixerol

Xem lời giải

...