Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T ở dạng dung dịch với môi trường nước: Chất X, Y, Z, T lần lượt là


Câu 62493 Vận dụng

Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T ở dạng dung dịch với môi trường nước:

Chất X, Y, Z, T lần lượt là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào tính chất hóa học đặc trưng của các nhóm chức, suy luận

VD: có phản ứng tráng bạc => phân tử có nhóm -CHO

Tạo dung dịch màu xanh lam với Cu(OH)2 => có ít nhất 2 nhóm -OH kề nhau trong phân tử, hoặc có chức axit

-COOH

Làm mất màu dd nước Br2: có liên kết bội mạch ngoài hoặc phenol hoặc anilin, hoặc có nhóm -CH=O trong phân tử.

Xem lời giải

...