Cho một lượng hỗn hợp X gồm Ba và Na vào 200 ml dung dịch Y gồm HCl 0,1M và CuCl2 0,04M. Kết thúc các phản ứng, thu được 0,448 lít khí (đktc) và m gam kết tủa. Giá trị của m là


Câu 62495 Vận dụng

Cho một lượng hỗn hợp X gồm Ba và Na vào 200 ml dung dịch Y gồm HCl 0,1M và CuCl2 0,04M. Kết thúc các phản ứng, thu được 0,448 lít khí (đktc) và m gam kết tủa. Giá trị của m là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Ta thấy: nH+ = 2nH2 = 0,04 (mol) > nH+(trong HCl) = 0,02 (mol)

=> Ba và Na phản ứng với HCl sau đó tiếp tục phản ứng với H2O có trong dung dịch để tạo ra H2.

BT e ta có: 2nBa + nNa = 2nH2 = 0,04 (mol)

Mặt khác: 2nH2 = nHCl + nOH- (sinh ra do KL pư với H2O)

=> nOH- = ? (mol)

Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2

Từ đó tính được khối lượng kết tủa Cu(OH)2

Xem lời giải

...