Cho sơ đồ chuyển hóa sau : Tinh bột -> A1 -> A2 -> A3 -> A4 -> CH3COOC2H5 A1, A2, A3, A4 có CTCT thu gọn lần lượt là :


Câu 625 Vận dụng cao

Cho sơ đồ chuyển hóa sau : Tinh bột $\to $ A1 $\to $ A$\to $ A$\to $ A4 $\to $ CH3COOC2H5

A1, A2, A3, A4 có CTCT thu gọn lần lượt là :


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...