Cho các chất sau: CH3COOCH2CH2Cl; ClH3N-CH2-COOH; HCOOC6H5; C6H5COOCH3; HO-C6H4-CH2OH; HCOOCH2C6H4OCOH; Gly-Ala. Có bao nhiêu chất khi tác dụng với NaOH ở điều kiện thích hợp cho sản phẩm chứa 2 muối?


Câu 62505 Thông hiểu

Cho các chất sau: CH3COOCH2CH2Cl; ClH3N-CH2-COOH; HCOOC6H5; C6H5COOCH3; HO-C6H4-CH2OH; HCOOCH2C6H4OCOH; Gly-Ala. Có bao nhiêu chất khi tác dụng với NaOH ở điều kiện thích hợp cho sản phẩm chứa 2 muối?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Viết PTHH từ đó xác định những chất tác dụng với NaOH thu được 2 muối.

Xem lời giải

...