Cho (a > 0 ), (b > 0 ), giá trị của biểu thức (T = 2(( (a + b) )^( - 1)).(( (ab) )^((1)(2))).([ (1 + (1)(4)((( (căn ((a)(b))  - căn ((b)(a)) ) ))^2)) ]^((1)(2))) )bằng


Câu 62664 Vận dụng

Cho \(a > 0\), \(b > 0\), giá trị của biểu thức \(T = 2{\left( {a + b} \right)^{ - 1}}.{\left( {ab} \right)^{\dfrac{1}{2}}}.{\left[ {1 + \dfrac{1}{4}{{\left( {\sqrt {\dfrac{a}{b}}  - \sqrt {\dfrac{b}{a}} } \right)}^2}} \right]^{\dfrac{1}{2}}}\)bằng


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Quy đồng, sử dụng các công thức nhân chia lũy thừa.

Xem lời giải

...