Tính trạng là gì?


Câu 627 Nhận biết

Tính trạng là gì?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...