Cho những biện pháp sau đây: 1. Nuôi cấy phôi 2. Thụ tinh nhân tạo 3. Sử dụng hoocmôn 4. Thay đổi yếu tố môi trường 5. Sử dụng chất kích thích tổng hợp Những biện pháp thúc đẩy trứng chín nhanh và rụng hàng loạt là


Câu 6274 Nhận biết

Cho những biện pháp sau đây:

1. Nuôi cấy phôi

2. Thụ tinh nhân tạo

3. Sử dụng hoocmôn

4. Thay đổi yếu tố môi trường

5. Sử dụng chất kích thích tổng hợp

Những biện pháp thúc đẩy trứng chín nhanh và rụng hàng loạt là


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...