Trong các kim loại: Al, Mg, Fe và Cu, kim loại có tính khử mạnh nhất là


Câu 62792 Nhận biết

Trong các kim loại: Al, Mg, Fe và Cu, kim loại có tính khử mạnh nhất là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Ghi nhớ dãy điện hóa của kim loại, tính kim loại càng mạnh thì tính khử càng mạnh

Xem lời giải

...