Ở người, cấm xác định giới tính thai nhi vì


Câu 6280 Thông hiểu

Ở người, cấm xác định giới tính thai nhi vì


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...